วัตถุประสงค์ของโรตารี


วัตถุประสงค์ของโรตารี

 
          วัตถุประสงค์ของโรตารี คือเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนอุดมคติของการบำเพ็ญประโยชน์ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต และโดยเฉพาะเพื่อส่งเสริม และผดุงไว้ซึ่ง

1. การเพิ่มพูนความสนิทสนมเพื่อเป็นโอกาศที่จะบำเพ็ญประโยชน์รวมกัน

2. จริยธรรมอันดีงามในการประกอบธุรกิจและวิชาชีพการยอมรับนับถือในคุณค่า อาชีพของตน เพื่อเป็นโอกาศที่จะบำเพ็ญประดยชน์ต่อสังคม

3. การที่โรแทเรียนทุกท่านจะได้นำเอาอุดมคติของการบำเพ็ญประโยชน์ไปใช้ในความเป็นอยู่ทางส่วนตัวมางธุรกิจและทางชุมชน

4 .การเพิ่มพุนความเข้าใจ ไมตรีจิต และสันติสุขระหว่างชาติ โดยร่วมกันจรรโลงอุดมคติของการบำเพ็ญประโยชน์ของนักธุรกิจ และวิชาชีพทั่วโลก

 OBJECT OF ROTARY
 
The object to Rotary is to encourage and foster the ideal of service as a basis of worthy enterprise and, in particular, to encourage and foster;

1.The development of acquaintance as an opportunity for service
2.High ethical standards in business and professions the recognition of the worthiness of all useful occupation and the dignifying by each Roatrian of his occupation as an opportunity to serve society
3. The application of the ideal of service by every Rotatian of his personal business and community life
4.The advancement of international understanding goodwill, and peace through a world fellowship of and professional men united in the ideal of service.