ประวัติของสโมสรโรตารี่พัทยา


ประวัติสโมสรโรตารีพัทยา โดยสังเขป

 

         สโมสรโรตารีพัทยา เป็นสโมสรแรกเริ่มในพัทยา มีสมาชิกก่อตั้ง 32 คน/Chartered Members โดยการนำของนายก (นยก) สนั่น เศรษฐภักดี มีการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 1972/2515 และรับสารตราตั้งเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ปีเดียวกัน ณ โรงแรมพัทยาพาเลส Club Code: 16290
 


สมาชิกสโมสรพัทยาได้สร้างวัตถุถาวรไว้เป็นอนุสรณ์ที่สำคัญได้แก่
1.   สร้างหอนาฬิกาปลาโลมา ที่วงเวียนน้ำพุพัทยาเหนือ
2.   อนุสาวรีย์สันติภาพ ณ สวนสาธารณะเมืองพัทยา ปากทางเข้าโรงแรม Royal Cliff Beach Resort
 
สมาชิกสโมสรโรตารีพัทยาซึ่งประกอบด้วยนักธุรกิจสาขาต่างๆ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้ร่วมมือร่วมใจกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมมากมาย กิจกรรมที่สำคัญและสม่ำเสมอ ได้แก่
1.   มอบทุนการศึกษาประจำปี ปีละเกือบร้อยทุน ทุนละ 1,500 บาท
2.   มอบข้าวสารอาหารแห้งแก่ผู้ยากไร้ ร่วมกับหน่วยเคลื่อนที่เมืองพัทยา ปีละ 3-4 ครั้ง
 
สมาชิกของสโมสรต้องทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อหารายได้ประจำปี ปัจจุบันมีกิจกรรมเด่นที่ทำประจำทุกปีร่วมกับเมืองพัทยาได้แก่
1.   แข่งขันเข็นเตียงนานาชาติพัทยาเพื่อการกุศล (Pattaya Charity International Bed Race)
2.   การแข่งขันเทเบิ้ลเท็นนิสเยาวชน (Youth Table Tennis)
 
          ความโดดเด่นของโรตารีพัทยาที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ “ความเป็นหนึ่งเดียว ในความหลากหลาย”ของสมาชิกนานาชาติ วัยวุฒิ คุณวุฒิ ทั้งหญิงและชาย หลอมรวมใจเป็นหนึ่งเดียว ภายใต้ปณิธานที่ว่า “บริการผู้อื่น เหนือตนเอง”(Service above Self)